Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

Коледна ваканция

Заповед № РД 08-517/21.12.2020 г. на директора на училището