Проекти и програми

Проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран по ОП"Наука, образование за интелигентен растеж", съифнансиран от ЕС

Дейности през учебната 2017/2018 година: I. Дейности за преодоляване на обучителните затруднения: 1.Групи за обучителни затруднения по БЕЛ: 1.1. "Врата към знанието" - 2 клас с ръководител Цветанка Костадинова 1.2.  "Родна реч" - 3 клас с ръководител ...

НП "На училище без отсъствия"

През учебната 2017/2018 годзина училище продължава да работи по мяркат "Без свободен час" по НП "На училище без отсъствия, която обезпечава заместването на отсъстващи учители. Благодарение на програмата не се допускат свободни часове за учениците в ...