Прием в първи клас

П Л А Н – П Р И Е М

НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ" ГРАД ДУПНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

I. Планирани брой паралелки 3(три). Планирани 3 (три) ГЦО - за всяка паралелка; Брой ученици в паралелка - 22 ученици;

II. Ред за прием на учениците в първи клас за учебната 2019/2020 година

Необходими документи:

Заявление за записване по образец (може да го изтеглите от тази страница);

Акт за раждане (само за сверяване на записа от родителите) – при записване;

Заявление за целодневна организация по образец – по желание на родителите/настойниците (може да го изтеглите от тази страница);

Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал) – при записване.

Критерии за прием в първи клас в ОУ"Неофит Рилски" гр. Дупница:

1. Близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, разпределени в следните групи:

1.1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението; деца чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия адрес;

1.2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променян в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

1.3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променян през последната година преди подаване на заявлението;

1.4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;

1.5.  гарантиране на не по-малко от три места в паралелка за деца, чийто майчин език е ромски на основание т. 7 от Системата за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр. Дупница.

2. Когато с броя на децата в определена група от т.1 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии, което се прилага само в рамките на групата и не може да премести детето от една група в по-предна:

2.1. дете с трайни увреждания над 50%;

2.2. дете с един или двама починали родители;

2.3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;

2.4. деца, завършили подготвителната група в училището;

2.5. дете от семейството с повече от две деца.

III. График на дейностите по приема:

1.Срокове за подаване на документи:

1.1. подаване на заявления (по образец в канцеларията на училището)– до 31.05.2019 година;

1.2. обявяване на списъците с класираните ученици до 17.00 часа на 4 юни 2019 година;

1.3. записване на приетите ученици - 5 и 6 юни 2019 година (само с оригинала на удостоверения за завършена подготвителна група в детска градина или училище);

1.4. обявяване на свободните места - до 17.30 часа на 10 юни 2018 година;

1.5. попълване на свободните места - до 15.09.2019 година при необходимост.

 

Родителска среща – 17.04.2019 г. от 17.30 ч.

Дни на отворените врати 24.04.2019 г. и 07.05.2019 година от 8.00 до 16.00 часа

 

Работно време на канцеларията: 7.30 - 17.30 часа

 

Образец на заявление за записване в първи клас

 

Образец на заявление за посещение в ГЦО