COVID - 19

Насоки на МОН за организиране на учебната година в условията на COVID -19

Правила за организиране и провеждане на образователния процес и за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID - 19.

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID - 19 през учебната 2020/2021 година.

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020/2021 година.

  В насоките четете при кои заболявания е препоръчително формата на обучение да бъде различна от дневна - Приложение 2