COVID - 19

Заповед №РД-08-328/22.11.2021г. на Директора на ОУ "Неофит Рилски"

Насоки на МОН за организиране на учебната година в условията на COVID -19

Правила за организиране и провеждане на образователния процес и за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID - 19.

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID - 19 през учебната 2020/2021 година.

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020/2021 година.

  В насоките четете при кои заболявания е препоръчително формата на обучение да бъде различна от дневна - Приложение 2

ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ОРЕС В ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:

ЗАПОВЕД НА МОН

Тук може да видите новите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстяановка в училищата

Насоки

ЗАПОВЕД № РД 08-287 ОТ 09.11.2021 Г. НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

На осн. заповед № РД09-4666/26.11.2021 г. на министъра на образованието и науката

Образци на декларации за съгласие:

Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст

Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст

Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности