Графици

График за провеждане на контролни работи в начален етап

График за провеждане на контролни и класни работи в прогимназиален етап

График за приемно време на учителите

График на консултациите на учителите

График на консултациите на учителите с учениците, посещаващи ГЦО

График на часовете по БДП 1-4 клас

График на часовете по БДП 5-7 клас

График за провеждане на часовете по гражданска защита 1-4 клас

График за провеждане на часовете по гражданска защита 5-7 клас

График за посещение на учениците в логопедичен кабинет

График на групата за допълнителна подкрепа на училищния психолог

График на работата на ресурсния учител

График на дежурните учители

График за провеждане на ФУЧ

График за провеждане на втория час на класа