Графици

График за провеждане на контролни работи в начален етап

График за провеждане на контролни работи в  начален етап - втори срок 2020-2021 година

График за провеждане на контролни и класни работи в прогимназиален етап -втори срок 2020-2021 година

График за приемно време на учителите

График на консултациите на учителите

График на консултациите на учителите с учениците, посещаващи ГЦО

График на часовете по БДП 1-4 клас

График на часовете по БДП 5-7 клас

График за провеждане на часовете по гражданска защита 1-4 клас

График за провеждане на часовете по гражданска защита 5-7 клас

График за посещение на учениците в логопедичен кабинет

График на работата на ресурсния учител

График на дежурните учители

График за провеждане на ФУЧ

График за провеждане на втория час на класа