Графици

График за провеждане на контролни работи в начален етап първи срок.

График за провеждане на контролни работи в  начален етап - втори срок

График за провеждане на контролни и класни работи в прогимназиален етап - първи срок

График за провеждане на контролните и класни работи в прогимназиалния етап - втори срок.

График за приемно време на учителите

ГРАФИК ПРИЕМЕН ДЕН НА УЧИТЕЛИТЕ - ВТОРИ СРОК

НАЧАЛЕН ЕТАП - ПОНЕДЕЛНИК ОТ 17:00 ЧАСА

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - ВТОРНИК ОТ 17:00 ЧАСА

График на консултациите на учителите

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ - ВТОРИ СРОК

График на консултациите на учителите с учениците, посещаващи ГЦО

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ, ПОСЕЩАВАЩИ ГЦО - ВТОРИ СРОК

График на часовете по БДП 1-4 клас

График на часовете по БДП 5-7 клас

График за провеждане на часовете по гражданска защита 1-4 клас

График за провеждане на часовете по гражданска защита 5-7 клас

График за посещение на учениците в логопедичен кабинет

График на работата на ресурсния учител

График на дежурните учители

График за провеждане на ФУЧ

График за провеждане на втория час на класа