модул Административно обслужване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ":

1. УСЛУГИТЕ НЕ  СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ;

2. ЗА КОНТАКТ: тел. 0878620544 - Снежана Виделова;

                       електронен адрес: neofit.rilski@abv.bg

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

 

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища. Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища. Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища-профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени от държавен план-прием.

 

Заявление за преместване на ученик /по образец/

Заявление за подаване на документи за прием първи клас /образец/ за учебната 2019/2020 година

Заявление за записване на ученик от първи клас за ГЦО /образец/ през учебната 2019/2020 г.

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.

 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

Заявление по образец.

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостовеления, свидетелства, дипломи.

Заявление по образец.

 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности за завършен клас, етап или основна степен на образование.