Държавен план-прием за учебната 2022-2023 година в осми клас

Дати за провеждане на изпитите от НВО за учениците от 7 клас.

Български език и литература - 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика - 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  след завършено основно образование, изм.и доп. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г., изм. ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2023 г.