Държавен план-прием за учебната 2020-2021 година в осми клас

Дати за провеждане на изпитите от НВО за учениците от 7 клас.

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  след завършено основно образование.

Заповед № РД 06-120/29.04.2020 г. на РУО - Кюстендил за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2020/2021 година в осми клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища и в пети клас в ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил

Приложение  за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво - Приложение 1

Държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 година на РУО - Кюстендил - Приложение 2