Държавен план-прием за учебната 2021-2022 година в осми клас

Дати за провеждане на изпитите от НВО за учениците от 7 клас.

Български език и литература - 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика - 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) - 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2021/2022 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  след завършено основно образование, изм.и доп. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г., изм. ДВ, бр. 27 от 27 октомври 2020 г.

Заповед № РД 06-.../...2021 г. на РУО - Кюстендил за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2021/2022 година в осми клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища и в пети клас в ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил

Приложение  за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво - Приложение 1

Държавен план-прием в V клас за учебната 2021/2022 година на РУО - Кюстендил - Приложение 2