Обща и допълнителна подкрепа за личносто развитие на децата/учениците

Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в училището

1. График за консултиране на учениците по учебни предмети за първи срок на учебната 2022/2023 година - чл. 18, ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование:

   График за консултиране на учениците по учебни предмети - виж Страница "Графици"

   График за консултиране на учениците, посещаващи ГЦО - виж Страница "Графици"