Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП

Срокове  и документи по приема на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности за учебната 2024/2025 година.

От 3 май 2023 година до 21 май 2024 г. (без почивни и празнични дни)- приемане на документи в сградата на РУО - Кюстендил

Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал.3 от Наредба № 10 от 01.09.2026 година - до 4 юли 2024 г. включително.

ул. "Демокрация" № 55 , етаж 6, стая 6

Работно време:    от 09.00 до 17.30 часа (без почивни и празничини дни).

 Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

Информация за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образовтелни потребности по чл.120, ал.7 от Закона за предучилищното и училищно образование, от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2024/2025 година

График за работата на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от Законаза предучилищното и училищно образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2024/2025 година

следва...