Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП

Срокове  и документи по приема на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности за учебната 2021/2022 година.

От 3 май 2021 година до 21 май 2021 г. - приемане на документи в сградата на РУО - Кюстендил

ул. "Демокрация" № 55 , етаж 6, стая 6

Работно време:    от 09.00 до 13.00 часа

                           от 13.30 до 17.30 часа

Комисия към РУО - Кюстендил извършва насочване на учениците на 02.06.2021 г; 03.06.2021 г. и 04.06.2021 г.

Обявяване на резултатите: 08.06.2021 г., РУО - Кюстендил

Учениците, придружавани от родителите подават в РУО - Кюстендил следните документи:

1. заявление с подредени желания по образец;

2. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична абулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;

3. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центрове от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на училищното образование;

4. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за закрила на детето.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

Информация за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образовтелни потребности по чл.120, ал.7 от Закона за предучилищното и училищно образование, от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от цантрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2021/2022 година

График за работата на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от Законаза предучилищното и училищно образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2021/2022 година, утвърден със заповед № РД06-131/02.04.2021г. на началника на РУО - Кюстендил